Banke u FBiH ostvarile dobit od 255,4 miliona KM

Banke u FBiH ostvarile dobit od 255,4 miliona KM

SARAJEVO, 25. aprila (FENA) – Na nivou bankarskog sektora u Federaciji BiH sa 31.12.2018. godine, po konačnim nerevidiranim izvještajnim podacima banaka iskazan je pozitivan finansijski rezultat – dobit u iznosu od 255,4 miliona KM, što je za  15,4 miliona KM ili 6,4% više u odnosu na kraj prethodne godine, pokazuju podaci Agencije za bankartsvo FBiH.

U FBiH na dan 31.12.2018. godine poslovalo je 15 komercijalnih banaka, sa 549 organizacionih dijelova, u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.739 osoba.

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH sa 31.12.2018. godine iznosi 22,1 milijardu KM i za 1,9 milijardi KM ili 9,3% je veća u odnosu na 31.12.2017. godine.

Krediti, sa učešćem od 64,8% u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na kraj 2017. godine u iznosu od 1,1 milijardu KM ili 8,7%, tako da na dan 31.12.2018. godine iznose 14,3 milijarde KM. U okviru sektorskog kreditiranja na dan 31.12.2018. godine prisutno je smanjenje učešća u kreditiranju privatnih preduzeća, vladinih institucija i stanovništva. Povećanje učešća u odnosu na kraj 2017. godine prisutno je kod kreditiranja bankarskih institucija, javnih preduzeća i nebankarskih finansijskih institucija.

Krediti odobreni pravnim osobama ostvarili su rast od 651,5 miliona KM ili 9,6%, tako da na dan  31.12.2018. godine iznose 7,5 milijardi KM, sa učešćem u ukupnim kreditima od 52,2%. Krediti dati stanovništvu u istom periodu imaju rast od 495,3 miliona KM ili 7,8%, sa učešćem u ukupnim kreditima od 47,8% i na dan 31.12.2018. godine iznose 6,8 milijardi KM.

Prema podacima Agencije za bankartsvo FBiH, učešće NPL-ova je smanjeno sa 9,7% na 8,5%, dominantno kao rezultat kreditnog rasta i aktivnosti na naplati. Učešće NPL-ova kod pravnih lica u odnosu na ukupne kredite pravnim licima iznosi 10,6%, a učešće NPL-ova kod stanovništva u odnosu na ukupne kredite
stanovništvu iznosi 6,2%.

Ulaganja u vrijednosne papire sa 31.12.2018. godine iznose 1,3 milijarde KM, sa učešćem u aktivi od 5,9%.

Depoziti su dostigli iznos od 17,6 milijardi KM, uz ostvareni rast u iznosu od 1,8 milijardi KM ili 11,3% i ostali su najznačajniji izvor finansiranja, sa učešćem od 79,7% u ukupnoj pasivi.

Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, povećani su za 553,8 miliona KM ili 6,7% i iznose 8,8 milijardi KM.Kreditna sredstva iznose 862,9 miliona KM, sa učešćem od 3,9% u ukupnoj pasivi i veća su za 3,3% u odnosu na kraj 2017. godine.

Ukupni kapital na dan 31.12.2018. godine iznosi 3,0 milijarde KM, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM i zabilježio je rast od 6,0% u odnosu na 2017. godinu. 

Likvidnost bankarskog sektora ocjenjuje se zadovoljavajućom, s obzirom na učešće likvidnih sredstava u ukupnoj aktivi i ročnu usklađenost finansijske aktive i finansijskih obaveza.