PUFBiH – Rok za otpis zateznih kamata ističe 31. decembra

PUFBiH – Rok za otpis zateznih kamata ističe 31. decembra

SARAJEVO, 7. decembra (FENA) – Porezna uprava Federacije BiH podsjetila je porezne obveznike da je ostalo još 19 dana tokom kojih mogu iskoristiti mogućnost otpisa zateznih kamata na javne prihode od 0,04 posto dnevno ili 14,6 posto godišnje.

Prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31. decembra 2016., otpisuje se u cijelosti, ako obveznik obaveze po osnovu glavnog duga i troškova prinudne naplate izmiri najkasnije do 31. decembra 2020.

S obzirom da je do iseka roka ostalo još 19 dana pozivaju porezne obveznike da uplate glavni dug i na taj način ostvare pravo na otpis kamata koje se obračunavaju na dug do 31. decembra 2016.

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode (Obrazac ZAOK) potrebno je podnijeti neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave FBiH kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik. Obrazac ZAOK je moguće preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH www.pufbih.ba, u dijelu obrasci – Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode, ili na linku http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/baf1d-obrazac-zaok.pdf.

Uz navedeni zahtjev potrebno je priložiti i dokumentaciju kojom se dokazuje da su ispunjeni uslovi za otpis zatezne kamate (dokaze o izvršenim uplatama glavnice duga, a koja je knjižena na ime zatezne kamate, sporazum o odgođenom plaćanju poreznih obaveza) ili izvoda iz evidencije o dugovanjima. Ukoliko je pokrenut postupak prinudne naplate porezni obveznik je dužan da dostavi i dokaz o uplati troškova prinudne naplate.

Prije popunjavanja obrasca porezni obveznici su dužni u nadležnoj poreznoj ispostavi utvrditi stanje duga na dan 31. decembra 2016., te uplatiti iznos utvrđenog duga.

Ukoliko podnosilac zahtjeva najkasnije do 31. decembra 2020. izmiri svoje obaveze po osnovu glavnog duga (obaveze za javne prihode koji se odnose na period do 31. decembra 2016.), uključujući i troškove prinudne naplate, Porezna uprava Federacije BiH donosi rješenje o otpisu zateznih kamata kojim se utvrđuje pravo na otpis, a na osnovu uredno podnesenog zahtjeva za otpis zateznih kamata, dostavljene dokumentacije i službene evidencije.

Za sve dodatne informacije u vezi otpisa zateznih kamata porezni obveznici mogu se obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba, u dijelu kontakti, saopćeno je iz te institucije.