PUFBiH -Poziv poreznim obveznicima da uplate dug i ostvare pravo na otpis kamata

PUFBiH -Poziv poreznim obveznicima da uplate dug i ostvare pravo na otpis kamata

SARAJEVO, 9. januara (FENA) – Porezna uprava FBiH pozvala je porezne obveznike da uplate glavnicu poreznog duga i troškove prinudne naplate nastale do 31. decembra 2016. i tako ostvare pravo na otpis zateznih kamata na javne prihode, u skladu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

Pojašnjavaju da se prema odredbama tog zakona, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda, sa stanjem na dan 31. decembra 2016., otpisuje u cijelosti ako obveznik obaveze glavnog duga izmiri najkasnije do 31. decembra 2020.

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode (Obrazac ZAOK) se podnosi neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave FBiH kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik. Uz navedeni zahtjev potrebno je priložiti i dokumentaciju kojom se dokazuje da su ispunjeni uslovi za otpis zatezne kamate (dokaze o izvršenim uplatama glavnice duga, a koja je knjižena na ime zatezne kamate, sporazum o odgođenom plaćanju poreznih obaveza) ili izvoda iz evidencije o dugovanjima.

Ukoliko podnosilac zahtjeva najkasnije do 31. decembra 2020. izmiri svoje obaveze po osnovu glavnog duga (obaveze za javne priode koji se odnose na period do 31. decembra 2016.), uključujući i troškove prinudne naplate, Porezna uprava FBiH donosi rješenje o otpisu zateznih kamata kojim se utvrđuje pravo na otpis, a na osnovu uredno podnesenog zahtjeva za otpis zateznih kamata, dostavljene dokumentacije i službene evidencije.

Porezni obveznici Zahtjev za otpis zatezne kamate Obrazac ZAOK mogu preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba, u dijelu obrasci.

Također, poreznim obveznicima koji su u potpunosti izmirili svoj glavni dug do 5. maja 2019. i imaju pravosnažno rješenje o otpisu obračunate, a neplaćene kamate u visini od 50 posto, preostala obračunata a neplaćena kamata bit će otpisana u cjelokupnom iznosu, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.