Usvojen akcioni plan za razvoj MSP-a u FBiH za period 2019. -2020. godina

Usvojen akcioni plan za razvoj MSP-a u FBiH za period 2019. -2020. godina

SARAJEVO, 4. jula (FENA) – Federalna vlada usvojila je Akcioni plan za razvoj malih i srednjih poduzeća (MSP) u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2019. -2020. godina. Osnova za izradu ovog akcionog plana je Zaključak Vlade Federacije BiH kojim je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta zaduženo da, u saradnji s nositeljima programiranja razvoja male privrede, u skladu sa članom 9. Zakona o poticanju razvoja male privrede, uradi Akcioni plan za razvoj MSP-a u Federaciji BiH za razdoblje 2019. – 2020. godina

Akcioni plan je planski dokument za ovaj prelazni period do izrade Strategije razvoja Federacije BiH za period 2021.-2027. godina.

Generalni okvir za definiranje ovog akcionog plana određen je ključnim pitanjima i izazovima vezanim za razvoj MSP sektora i generalno poduzetništva, a koji se žele adresirati kroz djelovanje Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, ali i ostalih nositelja pojedinih mjera i aktivnosti razvoja ovog sektora. Ti izazovi su nepovoljno okruženje za poduzetništvo što se, između ostalog, reflektira na mali broj MSP na hiljadu stanovnika u odnosu na druge zemlje komparatore i nekonkurentni MSP sektor, malom učešću tehnološki intenzivnih i izvozno orijentiranih MSP, malom broju brzorastućih MSP, itd.

U skladu sa ovim ocjenama, FMRPO će se u narednom periodu, u saradnji sa ostalim nositeljima mjera i aktivnosti, angažirati na unaprjeđenju poslovnog okruženja za pokretanje biznisa u Federaciji BiH, kao i na povećanju konkurentnosti MSP sektora.

Kao i prethodna tri, novi Akcioni plan je baziran na osam strateških ciljeva, a to su smanjenje administrativnih prepreka, promocija poduzetništva, uspostava i jačanje mreže razvojnih ustanova, finansijska podrška, stručno usavršavanje svih relevantnih osoba za malo i srednje poduzetništvo, jačanje poslovne infrastrukture, tehnološki razvitak i poticanje poduzetništva ciljnih skupina.

Kako bi bila osigurana veća fokusiranost aktivnosti, a zbog limitiranih resursa FMRPO kao i dvogodišnji period provedbe, broj prioriteta je smanjen sa 17 na 13. U skladu s tim je, u odnosu na posljednji Akcioni plan, smanjen i broj mjera sa 23 na 17. Indikativni finansijski okvir za provođenje ovog akcionog plana iznosi  18.652.000 KM.

Prilikom definiranja novog akcionog plana vođeno je računa o prioritetima rada Vlade FBiH, kao i prioritetima Reformske agende. Također su uzeti u obzir i principi Akta o malom biznisu Evropske unije. Svih deset principa je sadržano u ovom akcionom planu.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će svoje djelovanje, u planiranom periodu,  uskladiti sa aktivnostima ostalih institucija u Federacije BiH, kao i s relevantnim projektima međunarodne zajednice, kako bi prioriteti, mjere i aktivnosti planirane ovim akcionim planom polučile što bolje efekte razvoja male privrede u Federaciji BiH, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.