Donošenjem zakona uvesti red i zaštiti šume u Federaciji BiH

Donošenjem zakona uvesti red i zaštiti šume u Federaciji BiH

SARAJEVO, 5. septembra (FENA) – Donošenjem zakona o šumama uredila bi se oblast šumarstva na nivou Federacije BiH što bi omogućilo zaštitu ovog prirodnog resursa, zaustavljanje bespravne sječe šume i bespravnog zauzimanja državnog šumskog zemljišta –  izjavio je za Fenu šef Odsjeka za upravljanje šumama i lovstvo Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemo Kadrić.

Na ovaj zakon se čeka od 2009. kada je odlukom Ustavnog suda FBiH tadašnji zakon o šumama proglašen neustavnim. Vlada FBiH je nakon toga kao rješenje donijela Uredbu o šumama, koja je u decembru 2011. također presudom Ustavnog suda, stavljena van snage. U međuvremenu su svi kantoni, osim Hercegovačko-neretvanskog, donijeli kantonalne zakone o šumama.

– Federacija BiH je u potpunosti razvlaštena u vezi upravljanja i gospodarenja šumama i istovremeno se nanosi šteta budžetu Federacije BiH – naveo je Kadrić.

Vlada Federacije BiH je ovih dana na osnovu zaključka sa svoje posljednje sjednice uputila urgenciju prema Parlamentu Federacije BiH da hitno uzme u razmatranje Prijedlog zakona o šumama, koji je Vlada FBiH utvrdila na svojoj sjednici održanoj u julu 2017. godine i uputila u parlamentarnu proceduru.

– Jasno je da nepostojanje zakona o šumama na nivou Federacije BiH dovodi do nesagledivih negativnih efekata ne samo u šumarstvu i drvnoj industriji nego i u pogledu provođenja drugih aktivnosti, što ima negativan uticaj na ostale segmente društva kao što je: provođenje prostorno planskih akata na svim  nivoima, nemogućnost realizacije značajnih energetskih, komunikacijskih, vodoprivrednih i drugih projekata od državnog interesa, od interesa za Federaciju BiH, kantone i lokalnu samoupravu, zatim nemogućnost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, odnosno rješavanje sudskih postupaka po pitanju vlasništva nad šumom koji su u toku, postupanje kantonalnih tužilaštava u primjeni Krivičnog zakona Federacije BiH, rad Federalne i kantonalnih šumarskih inspekcija i drugo – naveo je Kadrić.

Također, kako je istakao, onemogućen je efikasan rad šumarske inspekcije, ne izvršavaju se šumsko-uzgojni radovi, nema finansiranja projekata od općeg interesa u šumarstvu, nema efikasne zaštite šuma od požara i biljnih bolesti, ugrožava se stabilnost šuma i drastično umanjuju prihodi od šume.

Privredni subjekati i njihove asocijacije traže da prednost u snabdijevanju imaju domaći drvoprerađivači s obzirom na važnost ovog sektora koji ostvaruje suficit u vanjskoj trgovini.

Kadrić je dodao da je Prijedlogom zakona o šumama, između ostalog, definisano i to da Vlada Federacije BiH donosi uredbu o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz šuma u vlasništvu države na teritoriji Federacije BiH sa kriterijima za bodovanje kupaca, kao i to da će jedan od kriterija za bodovanje kupaca biti stepen dovršenosti proizvoda od drveta koje će odrediti nadležno federalno ministarstvo za drvnu industriju.

– Nakon usvajanja zakona o šumama od Parlamenta Federacije BiH i njegovog stupanja na snagu, prioritetna aktivnost bi bila i izrada i donošenje podzakonskog akta – uredbe o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata.  U Federaciji BiH postoji važeći akt koji propisuje način prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma, odnosno, na snazi je Odluka o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je propisana obaveza transparentnog i tržišnog načina prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma. Tom odlukom su, pored ostalog, definisani i opšti uslovi koje moraju ispunjavati pravna lica da bi imala pravo učešća u kupovini šumskih drvnih sortimenata koji su porijeklom iz državnih šuma – pojasnio je Kadrić.

Posebne uslove prodaje, odnosno kriterije za rangiranje kupaca i procedure prodaje, kako je dodao, donosi kantonalno šumsko-privredno društvo internim aktom uvažavajući pri tome tržišne principe.

– Nadamo se da će Parlament Federacije BiH reagirati na upućenu urgenciju Vlade Federacije BiH, odnosno da će uzeti u razmatranje i usvojiti zakona o šumama, čijom implementacijom bi se omogućilo da se uvede red u ovu oblast, zaštitite šume i omogući održivo upravljanje ovim prirodnim resursom – dodao je Kadrić.