Agencija za nadzor osiguranja FBiH provela istraživanje s ciljem da društva za (re)osiguranje izvrše samoprocjenu položaja

Agencija za nadzor osiguranja FBiH provela istraživanje s ciljem da društva za (re)osiguranje izvrše samoprocjenu položaja

SARAJEVO, 17. januara (FENA) – Na putu punopravnog članstva u Evropsku uniju, Bosna i Hercegovina je u obavezi uskladiti svoje cjelokupno zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU, što u sektoru osiguranja podrazumijeva potpuno usklađivanje regulatornog okvira i sa Direktivom 2009/138/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja – Solventnost II.

Solventnost II postavlja nova pravila i zahtjeve za kapitalnom adekvatnošću i nova pravila upravljanja rizicima (re)osiguravajućeg društva s ciljem kvalitetnije zaštite osiguranika i sprečavanja poremećaja na tržištu osiguranja.

Režim Solventnost II se temelji na kvantitativnom i kvalitativnom definiranju i mjerenju glavnih grupa rizika i proporcionalnog utvrđivanja potrebnog iznosa kapitala za pokriće definiranih (izmjerenih) rizika (re)osiguravajućih društava.

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je u svrhu utvrđivanja početne razine razumijevanja koncepta Solventnosti II i razine razvoja funkcija iz sustava upravljanja rizicima, sa društvima za (re)osiguranje u IV kvartalu 2022. provela anketno istraživanje Kvalitativna studija utjecaja „Solventnost II“.

Istraživanje je urađeno sa ciljem da društva za (re)osiguranje izvrše samoprocjenu položaja i razine razvijenosti u odnosu na pitanja definirana Upitnikom – Kvalitativna studija utjecaja „Solventnost II”, kao i da sagledaju buduće regulatorne zahtjeve i pravce uspostavljanja i/ili unapređenja ključnih internih funkcija.

Rezultati istraživanja služiti će kao polazna osnova za identifikaciju potreba za podizanja razina znanja u sektoru osiguranja, ali i za buduće regulatorne aktivnosti. Upitnik je sadržavao 57 pitanja i obuhvatio je, pored osnovnih pitanja iz opšteg poznavanja Solventnosti II, i pitanja o razumijevanju i nivou razvijenosti pojedinačnih funkcija sistema upravljanja.

U provedenom anketnom istraživanju učestvovalo je 12 društava za osiguranje uključujujući i
društvo za reosiguranje, saopćeno je iz Agencije.

Rezultati su dostupni na linkovima: https://nados.ba/dokumenti/publikacije/Anketa%20SII%20BOS.pdf i https://nados.ba/dokumenti/publikacije/Anketa%20SII%20ENG.pdf.