Mandić: Poskupljenja grijanja do kraja godine neće biti

Mandić: Poskupljenja grijanja do kraja godine neće biti

SARAJEVO, 10. juna (FENA) – Vlada Kantona Sarajevo, kako bi prevazišli posljedice poskupljenja cijene prirodnog gasa, predložila je niz mjera, a jedna je da KS subvencionira dio cijene KJKP “Sarajevogas” od 1. septembra do 31. decembra ove godine za iznos povećanja – s ciljem da se fakturisana cijena prema kategorijama kupaca Sarajevogasa održi na nivou do 01.05.2019.godine.

To znači, kako je rekao ministar komunalne privrede i infrastrukture KS Srđan Mandić, da poskupljenja grijanja do kraja godine neće biti.

Također se zadužuju KJKP “Toplane – Sarajevo” d.o.o. Sarajevo i KJKP “Sarajevogas” d.o.o.Sarajevo da do 1. septembra pripreme i dostave prijedloge za racionalizaciju poslovanja i iznos sredstava koji će se izdvojiti za subvencioniranje.

Također se Toplane – Sarajevo zadužuju da u saradnji s Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture KS i Ministarstvom pravde i uprave KS, sačine detaljnu informaciju o poduzetim aktivnostima kao i prijedlozima za intenziviranjem naplate potraživanja (posebno iz perioda prije 2009. godine) i istu dostave Vladi KS.

Bit će izrađen i Registar korisnika tih usluga (kupaca prirodnog gasa i centralnog grijanja), a koji bi ostvarili pravo na subvencioniranje u 2020. godini.

Mandić je obrazložio i to da će biti nastavljen projekt utopljavanja 40 objekata do kraja ove godine, a bit će nastavljen i projekt diverzifikacije centralnog gasnog sistema kroz intenziviranje završetka radova na gasovodu u dužini od 11 km na relaciji Igman – Hadžići.

Ministarstvo finansija KS zaduženo je da u izmjenama i dopunama Budžeta KS za ovu godinu osigura neophodna sredstva za subvencioniranje kupaca prirodnog gasa i centralnog grijanja.

Vlada KS je predložila i dugoročne mjere, a odnose se na osiguranje uslova za implementaciju II-faze Odluke Vlade KS o usvajanju Tarifnog sistema Toplane Sarajevo i prijedloga modela za ugradnju 15.000 individualnih mjernih uređaja za potrošnju toplotne energije u objektima kolektivnog stanovanja.

Bit će nastavljen projekt za subvencioniranje troškova rekonstrukcije unutrašnje gasne instalacije i za subvencioniranje troškova izgradnje novih priključaka stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu (400 novih priključaka u iznosu od 400.000 KM).

Vlada KS će u planiranju sredstva Budžeta KS predvidjeti sredstva za ulaganja u unapređenje i proširenje sistema za isporuku toplotne energije shodno razvoju KS, u pogledu broja stambenih i poslovnih objekata u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom i programima javnih investicija KS.

Vlada KS će uputiti inicijative prema nadležnim organima i institucijama Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za donošenje zakonske regulative kojom će se regulisati ta oblast, tarifni sistemi za transport i distribuciju prirodnog gasa te osnivanje nezavisnog regulatora na tržištu BH, odnosno FBiH, na način kao što je reguliran sektor električne energije.

Bit će razmatran i „Plan restruktuiranjaToplane – Sarajevo“ s eventualnim prijedlogom za dokapitalizaciju Preduzeća u skladu s finansijskim mogućnostima KS kao osnivača, na način da se, a u skladu s raspoloživim finansijskim mogućnostima, u narednih 20 godina izvrši postepena dokapitalizacija s ciljem pokrivanja akumuliranog gubitka tog preduzeća.

Mandić je zaključio da sve te mjere i prijedlozi su da bi u novu grijanu sezonu ušli sa cijenama kakve su bile i kako građani ne bi bili oštećeni.

Zastupnici Skupštine KS će u nastavku hitne sjednice razmatrati predložene mjere.