Vlada FBiH nije prihvatila inicijative za izmjene Porodičnog zakona FBiH

Vlada FBiH nije prihvatila inicijative za izmjene Porodičnog zakona FBiH

SARAJEVO, 16. maja (FENA) – Uvažavajući razloge predlagača za njeno upućivanje u parlamentarnu proceduru, Vlada Federacije BiH, danas na sjednici, nije prihvatila inicijativu za izmjene i dopune Porodičnog zakona Federacije BiH, koju je podnijela poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Milomirka Melank.

Kako je to pitanje uređeno s više zakonskih propisa, prije upućivanja inicijative bilo je potrebno prevashodno konsultirati Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, koji sadrži odredbe kojima je regulisana ta oblast u FBiH, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Vlada posebno ukazuje na odredbu člana 1. dostavljene inicijative kojim je ustanovljena zabrana fizičkog kažnjavanja s ciljem disciplinovanja i vaspitanja djece, a da pri tome nije vođeno računa o eventualnom propisivanju sankcije za kršenje takve zabrane.

Povodom inicijative poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Lane Prlić da po skraćenom postupku bude razmatran Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona FBiH, Federalna vlada je mišljenja da, obzirom na opsežnost i složenost predloženog teksta zakona, nije ispunjena poslovnička obaveza iz člana 172. Poslovnika Predstavničkog doma i smatra da se navedeni zakon ne bi trebao razmatrati po skraćenoj proceduri.

Izradi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima, kako je to traženo inicijativom iste poslanice, za donošenje propisa za provjeru ispravnosti fiskalnog računa putem SMS poruke i savremenih vidova komunikacije, mora prethoditi realizacija aktivnosti Federalnog ministarstva finansija sa svim učesnicima u procesu fiskalizacije, navedeno je u izjašnjenju Federalne vlade. Tek nakon uspostave poboljšanog, sigurnijeg, bržeg prijenosa podataka na server Porezne uprave FBiH bit će stvoren osnov za dvosmojernu komunikaciju i poboljšanu razmjenu podataka između fiskalnog uređaja i servera. Time će, putem suvremenih informacijskih tehnologija, građanima i kontrolnim organima biti omogućena provjera autentičnosti i validnosti izdatog fiskalnog računa.

Vlada FBiH nije prhvatila inicijativu za usklađivanje Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati bolnice za dodjelu naziva univerzitetska bolnica sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koju je podnijela poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Belma Pojskić.

Vlada smatra da Zakon i Pravilnik nisu neusuglašeni i ne predstavljaju prepreku da bolnice, ili njihovi dijelovi koji izvode nastavu na osnovu potreba fakulteta zdravstvenog usmjerenja, mogu konkurisati za naziv univerzitetske bolnice, ukoliko ispunjavaju uslove za obavljanje najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz specijalističko-konzultativnih i bolničkih zdravstvenih djelatnosti tercijarne razine zdravstvene zaštite, obavljaju stručno usavršavanje, dodiplomsku i postdiplomsku nastavu, kao i naučno istraživački rad za djelatnosti za koje su osnovane, te ispunjavaju uslove za organizovanje klinika.