Okrugli sto o temi izazova u vezi sa zakonima o turizmi i ugostiteljstvu FBiH

Okrugli sto o temi izazova u vezi sa zakonima o turizmi i ugostiteljstvu FBiH

SARAJEVO, 13. novembra (FENA) – Kako bi definirali prepreke sa kojima se suočavaju privrednici zbog propisa u oblastima turizma i ugostiteljstva, Privredna komora Federacije BiH (PKFBiH), u saradnji sa Privrednom komorom Unsko-sanskog kantona (PKUSK), organizira u utorak, 19. novembra u Bihaću, okrugli sto o temi „Izazovi u vezi sa Zakonom o turizmu FBiH i Zakonom o ugostiteljstvu FBiH“.

Taj događaj je dio aktivnosti usmjerenih ka poboljšanju poslovnog ambijenta u BiH koje se realiziraju u sklopu projekta „Poboljšanje investicijske klime i pristupa tržištu“ (ICAM), a koji implementira Grupacija Svjetske banke u saradnji sa Ambasadom Ujedinjenog Kraljevstva u BiH.

Kao krovni propisi koji bi regulirali navedene sektore u Federaciji BiH te trebali djelovati stimulativno na daljnji razvoj privrede, Vlada Federacije BiH je 2017. godine u parlamentarnu proceduru uputila nacrte Zakona o turizmu FBiH i Zakona o ugostiteljstvu FBiH.

Do usvajanja tih propisa, turizam i ugostiteljstvo primarno su regulisani Zakonom o turističkoj djelatnosti FBiH i Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 32/09).

U isto vrijeme, primjena tih propisa pokazala je da zakonska rješenja sadržana u njima imaju značajne manjkavosti.

Nadalje, na rad privrednika u sektorima turizma i ugostiteljstva također utiču brojni podzakonski akti koji direktno tretiraju ove djelatnosti, kao i propisi koji na posredan način utiču na njihovo poslovanje, ukazuju organizatori okruglog stola.

U tom kontekstu, pozivaju sve privrednike iz turističke i ugostiteljske djelatnosti da na tom skupu ukažu na prepreke u poslovanju sa kojima se susreću zbog postojeće zakonske regulative, te iznesu stavove i predlože nova rješenja za unapređenje postojećeg stanja.

Informacije prikupljene tokom okruglog stola poslužit će kao smjernice kod donošenja zakonskih rješenja koja se tiču sektora turizma i ugostiteljstva te osigurati učešće realnog sektora u tom procesu.