Diasporainvest.ba donosi upute kako osnovati kompaniju u domovini

Diasporainvest.ba donosi upute kako osnovati kompaniju u domovini

SARAJEVO, 23. maja (FENA) – Posljedice pandemije COVID-19 probudile su interes bosanskohercegovačke dijaspore za ulaganjem u domovinu i pokretanje poslovnih alternativa u Bosni i Hercegovini.

S tim u vezi, USAID Projekat “Diaspora Invest” je preko online platforme Diasporainvest.ba predstavio korake ka uspješnoj registraciji kompanije u BiH – društva sa ograničenom odgovornošću.

Diasporainvest.ba pojašnjava da je prvi korak je odabrati ime kompanije, te provjeriti u registru kompanija da li je izabrano ime dostupno. Zatim, potrebno je odrediti minimalni osnivački kapital kompanije, koji ne može biti manji od 1.000 KM.

– Četvrti korak je sastavljanje osnivačkog akta i statuta društva, koje se može pripremiti sam ili uz pomoć advokata ili notara, a za koji je potrebno naznačiti ime i prezime, te adresu osnivača društva, iznos osnovnog kapitala, ko je ovlašteno lice za vođenje poslova i zastupanje, naziv društva, sjedište i djelatnost kojom će se društvo baviti, prava i obaveze članova društva, postupak u slučaju da neko od osnivača ne uplati svoj ulog do dogovorenog roka, regulirati izmiravanje troškova osnivanja društva, posljedice vezane za slučaj neuspjeha pri osnivanju društva, te ovjeren potpis osnivača – navodi Diasporainvest.ba.

Direktor u d.o.o. može biti u radnom odnosu, i u takvom slučaju mora biti zdravstveno/socijalno osiguran te ne može obnašati funkciju direktora i u nekom drugom društvu, ali postoji mogućnost da direktor ne bude u radnom odnosu, ali u tom slučaju kompanija mora imati minimalno jedno uposleno lice. Ako direktor neke firme u BiH treba biti stranac koji želi biti u radnom odnosu, onda mora prijaviti boravište u BiH, te pribaviti radnu dozvolu. Stranac može biti i direktor bez radnog odnosa na osnovu menadžerskog ugovora. U tom slučaju nije potrebna radna dozvola, ali mora imati više uposlenika.

– Naredni korak je uplatiti osnivački kapital. Zatim se vrši registracija kod općinskog suda, pri odjeljenju registra za upis poslovnih subjekata. Plaćate administrativne troškove, te ste u obavezi izraditi pečat. Po registraciji, potpisujete ugovor sa licenciranim računovođom i ugovor o zakupu prostora. Podnosite zahtjev za izdavanje ID broja i razvrstavanje šifre djelatnosti kod ureda za statistiku. Naredni korak je otvaranje transakcijskog računa u banci”, dodaju iz Diasporainvest.ba.

Zatim slijedi plaćanje komunalne takse, izrada ugovora o radu za zaposlene, te prijavljivanje društva i zaposlenih u poresku upravu. Kada ste to izvršili, podnosite zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju. Kompanija mora posjedovati fisklanu kasu. Zatim, pribavljate dozvole za obavljanje djelatnosti, gdje nadležnom organu, u ovisnosti od djelatnosti, podnosite izjavu o ispunjavanju tehničkih uslova.

Nakon dobivanja identifikacionog broja, ako planira ostvariti godišnji oporeziv promet veći od 50.000 KM, privredno društvo se mora upisati u Registar obveznika indirektnih poreza. U tom slučaju predstavnik društva dužan je prezentirati dokaz da će u narednih godinu dana ostvariti prihod veći od 50.000 KM – ističu na platformi Diasporainvest.ba