FBiH – Poslove javno-privatnog partnerstva obavljat će Agencija za privatizaciju

FBiH – Poslove javno-privatnog partnerstva obavljat će Agencija za privatizaciju

SARAJEVO, 23. decembra (FENA) – Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju u FBiH. Na ovaj način se zakon usklađuje sa odredbama Zakona o javno-privatnom partnerstvu (JPP) FBiH, čiji se Nacrt, također, nalazi u parlamentarnoj proceduri razmatranja i usvajanja.

Stoga su izmjenama i dopunama u nadležnost Agencije dodani i poslovi koji se odnose na javno-privatno partnerstvo i poticanje investicija, saopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Iz djelokruga javno-privatnog partnerstva nadležnost Agencija obavlja poslove provođenja postupka ocjene i odobravanja prijedloga projekata JPP-a, dokumentacije za nadmetanje, te prijedloga ugovora, u skladu sa odredbama Zakona o JPP, zatim donošenju odluke i priprema prijedloge rješenja u vezi sa obavljanjem poslova propisanih Poglavljem Vl Zakona o JPP, kao i podzakonskim propisima donesenim na osnovu tog zakona.

Agencija, uz ostalo, vrši i nadzor nad provedbom projekata JPP-a i vodi Registar projekata, priprema i daje stručna mišljenja o pojedinim pitanjima iz Zakona o JPP i propisa donesenih na osnovu tog zakona, te organizuje kontinuirane obavezne programe edukacije za javna tijela i druge učesnike u skladu sa Uredbom o edukaciji učesnika u postupcima pripreme i provedbe projekata JPP-a.

Agencija u okviru poslova poticanja investicija vodi postupak prijave, ocjene i dodjele sredstava za poticanje strateških investicija u Federaciji BiH. U tom smislu ima nadležnost da provodi proaktivni pristup poticanja investicija u skladu sa Strategijom razvoja FBiH, pomaže u uklanjanju administrativnih barijera i vodi postinvesticijsku brigu, potom pruža savjetodavne usluge privrednim društvima i pravnim osobama u provođenju investicija.

Nadležna je da organizira konferencije i forume za poticanje investicija i koordinira svoje aktivnosti s Privrednom komorom FBiH. Također, Agencija proaktivno provodi postupak ocjene i dodjele poticaja za strateške investicije u FBiH, predlaže ovlaštenim predlagačima izmjene i dopune propisa važnih za poticanje investicija u FBiH u skladu s najboljim praksama iz svijeta, te odgovara na upite potencijalnih investitora i sarađuje s domaćim i stranim investitorima, Vanjskotrgovinskom komorom BiH, Udruženjem poslodavaca FBiH, Vijećem stranih investitora, socijalnim partnerima, akademskom zajednicom, nevladinim udruženjima i drugim zainteresiranim stranama u svrhu unapređenja poticaja i mjera za povećanje investicija u FBiH.

Odluke, rješenja i drugi upravni akti Agencije doneseni u oblasti JPP-a su konačni i protiv njih se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Ujedno, Nacrtom izmjena i dopuna Zakona je iz dosadašnjih nadležnosti Agencije brisan dio u vezi s privatizacijom i reorganizacijom preduzeća u dijelu koji se odnosi na banke.

U obrazloženju Nacrta zakona istaknuto je da je, obzirom da Nacrtom zakona o JPP Vlada FBiH prenosi javna ovlaštenja za poslove u vezi sa planiranjem, odobravanjem, sprovođenjem i nadzorom projekata JPP na Agenciju za privatizaciju u FBiH, te da utvrđuju njene dodatne nadležnosti, bilo potrebno istovremeno u parlamentarnoj proceduri razmatrati i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju.