Vlada FBiH o izgradnji i priključenju vjetroelektrana

Vlada FBiH o izgradnji i priključenju vjetroelektrana

SARAJEVO, 22. augusta (FENA) – Federalna vlada se upoznala sa informacijom o realizaciji projekata izgradnje vjetroelektrana u FBiH i statusu njihovog priključenja na prenosnu mrežu.

Također je utvrdila kriterije kojih se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije treba pridržavati pri priključenju novih proizvodnih objekata iz neupravljivih izvora električne energije na prenosnu mrežu Elektroprenosa BiH a.d. Banja Luka, ukupne raspoložive instalisane snage 77 MW, od odobrenih 307 MW za vjetroelektrane i 267 MW za fotonaponske elektrane, uz mogućnost ustupanja jedne tehnologije u korist druge.

Priključak za nove proizvodne elektroenergetske objekte, za preostalu raspoloživu instalisanu snagu, bit će dodijeljene investitorima projekata koji Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije prvi dostave energetsku dozvolu, bankovnu garanciju kojom će dokazati da su osigurana sredstva za finansiranje cijelog projekta, te potpisan predugovor o isporuci vjetroturbina, odnosno predugovor o ispruci opreme za fotonaponsku elektranu.

Saglasnost za priključak investitoru za projekate iz neupravljivih izvora električne energije će biti izdavana nakon što investitori dostave dokaze o ispunjavanju sva tri uslova. Broj investitora će biti određen prema planiranoj instalisanoj snazi vjetroparkova/fotonaponske elektrane, pri čemu ukupna instalisana snaga neće preći 307 MW za vjetroelektrane i 267 MW za fotonaponske elektrane, uz mogućnost ustupanja jedne tehnologije u korist druge. Za manja odstupanja/prekoračenja u odnosu na instalisanu snagu, ako se pojave, nephodno će biti dobiti prethodnu saglasnost Elektroprenosa BiH a.d. Banja Luka i Nezavisnog operatora sistema (NOSBiH).

Federalno ministsrtvo će o današnjim zaključcima Vlade Federacije BiH upoznati Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka, Nezavisnog operatora sistema, Državnog regulatora za električnu energiju BiH i Regulatornu komisiju za energiju u FBiH, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.