Poslodavci protiv Nacrta zakona o PDV-u koji je predložila UIO BIH

Poslodavci protiv Nacrta zakona o PDV-u koji je predložila UIO BIH

SARAJEVO, 16. jula (FENA) – Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine pripremila je prijedlog Nacrta novog Zakona o PDV-u, a kao razlog za njegovo donošenje navodi se usklađivanje odredbi sa Direktivama EU za oblast indirektnih poreza.

Iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine naglašavaju da je proklamovano usklađivanje sa Direktivama EU urađeno vrlo selektivno, u pripremi i u predloženim zakonskim rješenjima.

Podsjećaju da Direktive EU propisuju da zainteresirana javnost mora biti uključena u sve faze izrade propisa, što podrazumijeva mogućnost podnošenja inicijative za donošenje izmjena i dopuna propisa, učešće u izradi radnog materijala, kao i učešće u konsultacijama i javnim raspravama.

– U prijedlog Nacrta Zakona o PDV-u nije ugrađena nijedna od ključnih primjedbi UPFBiH, kao što su pomjeranje roka plaćanje PDV-a sa 10. na posljednji dan u mjesecu, plaćanje poreza po naplati fakture za male poreske obveznike te nemogućnost priznavanja odbitnog PDV-a za neplaćene fakture. Predloženi nacrt je samo ‘autističan’ pokušaj donošenja zakonskog rješenja koje samo na prvi pogled ima za cilj prikupiti što više sredstava po osnovu PDV-a – ističu iz UPFBiH.

U UPFBiH naglašavaju da prijedlog Nacrta zakona o PDV-u nije reformski, niti stimulativan za privredu pa u tom smislu neće dovesti do povećanja privrednih aktivnosti, niti proširenja poreske osnovice za prikupljanje PDV-a.

– Zbog svega navedenog, UPFBiH ne podržava donošenje Zakona o PDV-u u ovakvom tekstu i poziva zastupnike u Parlamentu FBiH i NSRS, kao i Parlamentu BiH, da ne podrže novi Zakon o PDV-u, u predloženom obliku. Poziva UIO da ozbiljno pristupi izradi teksta Zakona o PDV-u uzimajući u obzir dosadašnju praksu i iskustva primjene Zakona te kroz preciznije definisanje odredbi omogući da Zakon bude primjenljiv u praksi – zaključili su, saopćeno je iz Udruženja poslodavaca FBiH.